Powiadomienie o prywatności – Patpol Kancelaria Patentowa sp. z o.o.

Powiadomienie o prywatności – Patpol Kancelaria Patentowa sp. z o.o.

Informacje ogólne

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Patpol Kancelaria Patentowa sp. z o.o. (dalej: Patpol) z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Nowoursynowska 162J, 02-776 Warszawa), email: patpol@patpol.pl i numer telefonu: 22 546 91 00. Z inspektorem ochrony danych osobowych Patpol, którego funkcję pełni Adam Traczyk, można skontaktować się pod adresem email: iod@patpol.pl.
 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych,
 • W przypadkach, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie niezgodne z przepisami prawa o ochronie danych osobowych będę Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych skierowane do:

 1. Obecnych klientów Patpol
 2. Podmiotów, którym Patpol przedstawia ofertę współpracy (potencjalnych klientów)
 3. Pozostałych podmiotów, z którymi Patpol prowadzi korespondecję bądź współpracuje

1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów Patpol

W przypadku, gdy jesteście Państwo klientem Patpol:

 • Państwa dane osobowe zbierane są w celu zapewnienia Państwu świadczenia przez Patpol usług, w ramach współpracy z Patpol.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane tj. świadczenia na Państwa rzecz usług w ramach współpracy z Patpol (do czasu przedawnienia zobowiązań cywilnoprawnych i podatkowych, chyba że dalsze ich przetwarzanie będzie konieczne lub możliwe na podstawie obowiązujących przepisów prawa).
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Patpol ponieważ jest to niezbędne do świadczenia na Państwa rzecz usług w ramach współpracy z Patpol (art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej: RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia świadczenia na Państwa rzecz usług w ramach współpracy z Patpol.
 • Państwa dane osobowe mogą być przekazane w niezbędnym zakresie podmiotom trzecim, współpracującym z Patpol przy świadczeniu na Państwa rzecz usług w ramach współpracy z Patpol, w tym do państw trzecich tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, na podstawie 49 ust. 1 lit. b) i c) RODO  (tj. w przypadkach gdy przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem i przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, których dane dotyczą, między administratorem a inną osobą fizyczną lub prawną).

 

2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych podmiotów, którym Patpol przedstawia ofertę współpracy

W przypadku, gdy jesteście Państwo podmiotem, któremu Patpol przedstawia ofertę współpracy:

 • Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przedstawienia Państwu oferty współpracy przez Patpol i ewentualnie wykonania dla Państwa zlecenia, zgodnie z przygotowana ofertą oraz – w niezbędnym zakresie – w celu umożliwienia Patpol zweryfikowania w przyszłości czy była Państwu uprzednio przedstawiana oferta dotycząca tego samego lub podobnego zlecenia.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane tj. przedstawienia Państwu oferty współpracy i ewentualnie wykonania dla Państwa zlecenia, zgodnie z przygotowana ofertą, chyba że dalsze ich przetwarzanie będzie konieczne lub możliwe na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku nieprzyjęcia oferty przygotowanej przez Patpol Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż 10 lat od dnia przedstawienia oferty.
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Patpol ponieważ jest to niezbędne do przedstawienia Państwu oferty współpracy i ewentualnie zrealizowania tej oferty oraz w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Patpol (art. 6 ust. 1 lit b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1)).
 • Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Patpol polegają na przetwarzaniu Państwa danych osobowych w celu umożliwienia Patpol zweryfikowania w przyszłości czy była Państwu uprzednio przedstawiana oferta dotycząca tego samego lub podobnego zlecenia.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przedstawienia Państwu oferty współpracy i ewentualnie jej realizacji.
 • W przypadku wykonania dla Państwa zlecenia przez Patpol, zgodnie z przygotowana ofertą Państwa dane osobowe mogą być przekazane w niezbędnym zakresie podmiotom trzecim, współpracującym z Patpol przy świadczeniu na Państwa rzecz usług w ramach współpracy z Patpol, w tym do państw trzecich tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, na podstawie 49 ust. 1 lit. b) i c) RODO (tj. w przypadkach gdy przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem i przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, których dane dotyczą, między administratorem a inną osobą fizyczną lub prawną).

3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pozostałych osób, w szczególności osób, z którymi Patpol współpracuje lub prowadzi korespondencję, pracowników lub współpracowników klientów Patpol lub pracowników lub współpracowników podmiotów, którym Patpol przedstawia ofertę współpracy

 • Państwa dane osobowe zbierane są w celu zapewnienia Patpol możliwości kontaktu i komunikacji z Państwem (z uwagi na trwającą współpracę, spór z państwem lub innym podmiotem lub inne okoliczności), w szczególności:
 1. jeśli jesteście Państwo pracownikiem lub współpracownikiem, pełnomocnikiem lub przedstawicielem klienta Patpol lub podmiotu, któremu Patpol składa ofertę współpracy,
 2. jeśli jesteście Państwo przeciwnikiem procesowym Patpol, klienta Patpol lub innym podmiotem, z którym Patpol kontaktuje się na życzenie klienta, pełnomocnikiem lub przedstawicielem przeciwnika procesowego Patpol, klienta Patpol lub innego podmiotu, z którym Patpol kontaktuje się na życzenie klienta,
 3. jeżeli jesteście Państwo podmiotem świadczącym na rzecz Patpol określone usługi, pracownikiem, współpracownikiem, pełnomocnikiem lub przedstawicielem podmiotu świadczącego na rzecz Patpol określone usługi,
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Patpol na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej: RODO, tj.: przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Patpol. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Patpol polegają na potrzebie zapewniania komunikacji i kontaktu z Państwem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia komunikacji pomiędzy Państwem a Patpol.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane, tj. zapewnienia Patpol możliwości kontaktu z Państwem (w szczególności z uwagi na trwającą współpracę, spór lub inne okoliczności), chyba że dalsze ich przetwarzanie będzie konieczne lub możliwe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 • Państwa dane osobowe mogą być w niezbędnym zakresie przekazane podmiotom trzecim, które współpracują z Patpol w wykonywaniu prowadzonej przez Patpol działalności w szczególności odpowiednim wykonawcom i podwykonawcom, organom i urzędom, w tym do państw trzecich tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie wynikającej z obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych.

Powiadomienie o prywatności – Patpol Kancelaria Patentowa sp. z o.o.

Informacje ogólne

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Patpol Kancelaria Patentowa sp. z o.o. (dalej: Patpol) z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Nowoursynowska 162J, 02-776 Warszawa), email: patpol@patpol.pl i numer telefonu: 22 546 91 00. Z inspektorem ochrony danych osobowych Patpol, którego funkcję pełni Adam Traczyk, można skontaktować się pod adresem email: iod@patpol.pl.
 • Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do przenoszenia danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych,
 • W przypadkach, gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie niezgodne z przepisami prawa o ochronie danych osobowych będę Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do organu sprawującego nadzór nad przetwarzaniem danych osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych skierowane do:

 1. Obecnych klientów Patpol
 2. Podmiotów, którym Patpol przedstawia ofertę współpracy (potencjalnych klientów)
 3. Pozostałych podmiotów, z którymi Patpol prowadzi korespondecję bądź współpracuje

1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów Patpol

W przypadku, gdy jesteście Państwo klientem Patpol:

 • Państwa dane osobowe zbierane są w celu zapewnienia Państwu świadczenia przez Patpol usług, w ramach współpracy z Patpol.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane tj. świadczenia na Państwa rzecz usług w ramach współpracy z Patpol (do czasu przedawnienia zobowiązań cywilnoprawnych i podatkowych, chyba że dalsze ich przetwarzanie będzie konieczne lub możliwe na podstawie obowiązujących przepisów prawa).
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Patpol ponieważ jest to niezbędne do świadczenia na Państwa rzecz usług w ramach współpracy z Patpol (art. 6 ust. 1 lit b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej: RODO). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia świadczenia na Państwa rzecz usług w ramach współpracy z Patpol.
 • Państwa dane osobowe mogą być przekazane w niezbędnym zakresie podmiotom trzecim, współpracującym z Patpol przy świadczeniu na Państwa rzecz usług w ramach współpracy z Patpol, w tym do państw trzecich tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, na podstawie 49 ust. 1 lit. b) i c) RODO  (tj. w przypadkach gdy przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem i przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, których dane dotyczą, między administratorem a inną osobą fizyczną lub prawną).

 

2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych podmiotów, którym Patpol przedstawia ofertę współpracy

W przypadku, gdy jesteście Państwo podmiotem, któremu Patpol przedstawia ofertę współpracy:

 • Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przedstawienia Państwu oferty współpracy przez Patpol i ewentualnie wykonania dla Państwa zlecenia, zgodnie z przygotowana ofertą oraz – w niezbędnym zakresie – w celu umożliwienia Patpol zweryfikowania w przyszłości czy była Państwu uprzednio przedstawiana oferta dotycząca tego samego lub podobnego zlecenia.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane tj. przedstawienia Państwu oferty współpracy i ewentualnie wykonania dla Państwa zlecenia, zgodnie z przygotowana ofertą, chyba że dalsze ich przetwarzanie będzie konieczne lub możliwe na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku nieprzyjęcia oferty przygotowanej przez Patpol Państwa dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż 10 lat od dnia przedstawienia oferty.
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Patpol ponieważ jest to niezbędne do przedstawienia Państwu oferty współpracy i ewentualnie zrealizowania tej oferty oraz w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Patpol (art. 6 ust. 1 lit b) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1)).
 • Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Patpol polegają na przetwarzaniu Państwa danych osobowych w celu umożliwienia Patpol zweryfikowania w przyszłości czy była Państwu uprzednio przedstawiana oferta dotycząca tego samego lub podobnego zlecenia.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu przedstawienia Państwu oferty współpracy i ewentualnie jej realizacji.
 • W przypadku wykonania dla Państwa zlecenia przez Patpol, zgodnie z przygotowana ofertą Państwa dane osobowe mogą być przekazane w niezbędnym zakresie podmiotom trzecim, współpracującym z Patpol przy świadczeniu na Państwa rzecz usług w ramach współpracy z Patpol, w tym do państw trzecich tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, na podstawie 49 ust. 1 lit. b) i c) RODO (tj. w przypadkach gdy przekazanie jest niezbędne do wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem i przekazanie jest niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, których dane dotyczą, między administratorem a inną osobą fizyczną lub prawną).

3. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pozostałych osób, w szczególności osób, z którymi Patpol współpracuje lub prowadzi korespondencję, pracowników lub współpracowników klientów Patpol lub pracowników lub współpracowników podmiotów, którym Patpol przedstawia ofertę współpracy

 • Państwa dane osobowe zbierane są w celu zapewnienia Patpol możliwości kontaktu i komunikacji z Państwem (z uwagi na trwającą współpracę, spór z państwem lub innym podmiotem lub inne okoliczności), w szczególności:
 1. jeśli jesteście Państwo pracownikiem lub współpracownikiem, pełnomocnikiem lub przedstawicielem klienta Patpol lub podmiotu, któremu Patpol składa ofertę współpracy,
 2. jeśli jesteście Państwo przeciwnikiem procesowym Patpol, klienta Patpol lub innym podmiotem, z którym Patpol kontaktuje się na życzenie klienta, pełnomocnikiem lub przedstawicielem przeciwnika procesowego Patpol, klienta Patpol lub innego podmiotu, z którym Patpol kontaktuje się na życzenie klienta,
 3. jeżeli jesteście Państwo podmiotem świadczącym na rzecz Patpol określone usługi, pracownikiem, współpracownikiem, pełnomocnikiem lub przedstawicielem podmiotu świadczącego na rzecz Patpol określone usługi,
 • Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Patpol na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), dalej: RODO, tj.: przetwarzanie Państwa danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Patpol. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Patpol polegają na potrzebie zapewniania komunikacji i kontaktu z Państwem. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewnienia komunikacji pomiędzy Państwem a Patpol.
 • Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały zebrane, tj. zapewnienia Patpol możliwości kontaktu z Państwem (w szczególności z uwagi na trwającą współpracę, spór lub inne okoliczności), chyba że dalsze ich przetwarzanie będzie konieczne lub możliwe na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 • Państwa dane osobowe mogą być w niezbędnym zakresie przekazane podmiotom trzecim, które współpracują z Patpol w wykonywaniu prowadzonej przez Patpol działalności w szczególności odpowiednim wykonawcom i podwykonawcom, organom i urzędom, w tym do państw trzecich tj. państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego na podstawie wynikającej z obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych.