Strefa wiedzy

Zatrzymano Twoje towary na granicy

Podstawą zatrzymań towarów na granicy są przepisy Rozporządzenia Rady (WE) nr 1383/2003 z dnia 22 lipca 2003 r. dotyczące działań organów celnych skierowanych przeciwko towarom podejrzanym o naruszenie niektórych praw własności intelektualnej oraz środków podejmowanych w odniesieniu do towarów, co do których stwierdzono, że naruszyły takie prawa. Ilekroć Urząd Celny podejmie wątpliwość co do oryginalności wprowadzanych na polski obszar celny towarów, zawiesza ich dopuszczenie lub zatrzymuje te towary. W przypadku jeśli towary naruszają prawa własności intelektualnej istnieje możliwość zastosowania ?procedury uproszczonej?, która umożliwia organom celnym pozostawienie takich towarów przeznaczonych do zniszczenia pod kontrolą celną. W tym celu należy spełnić następujące warunki:

  • posiadacz prawa informuje organy celne na piśmie w ciągu 10 dni roboczych lub trzech dni roboczych w przypadku towarów szybko psujących się, od otrzymania powiadomienia, że dane towary naruszają prawo własności intelektualnej
  • posiadacz prawa dostarcza organom celnym pisemną zgodę zgłaszającego, posiadacza lub właściciela towarów na pozostawienie towarów do zniszczenia
  • zniszczenia dokonuje się, chyba że ustalono inaczej w ustawodawstwie krajowym, na koszt i odpowiedzialność posiadacza prawa, i jest ono systematycznie poprzedzane pobraniem próbek w celu przechowania ich przez organy celne w takich warunkach, aby stanowiły one dowody dopuszczalne w procedurze sądowej w Państwie Członkowskim, które ich może wymagać.

Niezależnie od powyższego, w sytuacji jeśli strony nie są zainteresowane skorzystaniem z procedury uproszczonej, podmiot uprawniony z praw własności intelektualnej może domagać się ochrony swoich praw na gruncie prawa cywilnego i karnego.