Strefa wiedzy

Warto wiedzieć ? Znaki Towarowe

Co to jest znak towarowy?

Zgodnie z Prawem Własności Przemysłowej (ust. z dn. 30.06.2000 r.) znakiem towarowym może być każde oznaczenie przedstawione w sposób graficzny lub takie, które da się w sposób graficzny wyrazić, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od tego samego rodzaju towarów innych przedsiębiorstw.

Co to jest prawo ochronne na znak towarowy?

Prawo ochronne na znak towarowy jest to prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Na jakie oznaczenia nie udziela się prawa ochronnego?

Nie udziela się praw ochronnych na oznaczenia, które nie mogą być znakiem towarowym lub nie mają dostatecznych znamion odróżniających.

Co to jest data pierwszeństwa?

Data pierwszeństwa jest datą dokonania pierwszego prawidłowego zgłoszenia o udzielenie patentu na wynalazek, zgłoszenia wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub znaku towarowego w jednym z państw będących członkami Związku Ochrony Własności Przemysłowej wg Konwencji Paryskiej o ochronie własności przemysłowej z 20.03.1883 r. Zgłoszenie takie daje zgłaszającemu prawo do korzystania z prawa pierwszeństwa przy dokonywaniu takiego samego zgłoszenia w innych państwach w/w Związku w terminach: 12 miesięcy dla zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 6 miesięcy dla wzorów przemysłowych i znaków towarowych. Wskutek prawa pierwszeństwa, takie samo zgłoszenie dokonane przez tego samego zgłaszającego, po dacie pierwszeństwa w w/w terminach, w innych państwach w/w Związku, nie może być unieważnione przez fakty zaistniałe w międzyczasie (w szczególności przez inne zgłoszenie) tzn. między datą pierwszeństwa a datą jego zgłoszenia w innym państwie.

Czy podmiot zagraniczny może samodzielnie występować przed Urzędem Patentowym RP?

Nie. Stosownie do Prawa Własności Przemysłowej (ust. z dn. 30.06.2000 r.) osoby, które nie mają miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony praw własności przemysłowej, mogą działać wyłącznie za pośrednictwem rzecznika patentowego wpisanego na listę rzeczników patentowych prowadzoną przez Urząd Patentowy RP.

Co to jest Porozumienie Madryckie i Protokół do Porozumienia Madryckiego

Porozumienie Madryckie jest to porozumienie zawarte 14.04.1891 r. w ramach Konwencji Paryskiej. Porozumienie to umożliwia rejestrację znaku towarowego w państwach członkowskich Związku Madryckiego ustanowionego na mocy tego porozumienia, na bazie rejestracji krajowej znaku. Protokół do Porozumienia Madryckiego umożliwia rejestrację znaku towarowego w państwach, które go podpisały na podstawie zarówno rejestracji krajowej, jak i zgłoszenia krajowego znaku. Znak towarowy zgłoszony w ramach Porozumienia Madryckiego lub Protokołu do tego Porozumienia może uzyskać ochronę w krajach, które są stronami Porozumienia lub Protokołu i zostały wyznaczone we wniosku o rejestrację międzynarodową. Wnioski takie składane są w Biurze Międzynarodowym światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO w Genewie za pośrednictwem krajowego Urzędu Patentowego. Warunkiem koniecznym uzyskania rejestracji międzynarodowej jest posiadanie ważnej krajowej rejestracji lub zgłoszenia znaku towarowego w kraju pochodzenia.

Co to jest zarejestrowany znak towarowy wspólnoty?

Ochrona wynikająca z posiadania zarejestrowanego znaku towarowego wspólnoty ważna jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgłoszeń znaku towarowego wspólnoty dokonuje się w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante.

Na czym polega używanie znaku towarowego?

Używanie znaku towarowego polega w szczególności na: umieszczaniu tego znaku na towarach objętych rejestracją lub ich opakowaniu i wprowadzaniu tych towarów do obrotu umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczeniem usług posługiwaniu się nim w celu reklamy

W jaki sposób można uzyskać ochronę znaku towarowego za granicą?

Na podstawie Porozumienia Madryckiego i Protokołu do Porozumienia Madryckiego z wyznaczeniem państw, będących stronami tych porozumień. na podstawie zgłoszenia o rejestrację znaku towarowego wspólnoty. bezpośrednio w każdym państwie. Uzyskana ochrona ważna jest na terenie tylko tego państwa, w którym znak został zarejestrowany

Od kiedy zgłoszony znak towarowy podlega ochronie?

Znak towarowy podlega ochronie od daty zgłoszenia znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP, o ile udzielone zostanie prawo ochronne.

Jak długo trwa ochrona znaku towarowego?

Czas trwania prawa ochronnego na znak towarowy wynosi 10 lat od daty zgłoszenia znaku w Urzędzie Patentowym RP, z możliwością przedłużenia na wniosek uprawnionego na kolejne okresy dziesięcioletnie

Kiedy nabywa się uprawnienie do używania oznaczenia ??

Uprawniony do zarejestrowanego znaku towarowego może wskazać, że jego znak został zarejestrowany poprzez umieszczenie w jego sąsiedztwie oznaczenia ? po uzyskaniu prawa ochronnego na znak towarowy

Jakie informacje i dokumenty wymagane są przy zgłoszeniu znaku towarowego w Urzędzie Patentowym RP?

nazwa znaku rodzaj znaku (słowny, graficzny, słowno-graficzny, przestrzenny, dźwiękowy, mieszany) dane zgłaszającego (właściciela znaku): imię i nazwisko lub nazwa, adres, numer REGON, wyciąg z KRS wykaz towarów i/lub usług do oznaczania znakiem jeśli znak jest słowno-graficzny lub przestrzenny ? 5 odbitek znaku o wymiarach minimum 3×3 cm, maksimum 5 x 5 cm jeśli znak jest barwny ? zastrzegane kolory dokument pełnomocnictwa, o ile zgłaszający działa przez pełnomocnika

Jakie oznaczenia nie mają dostatecznych znamion odróżniających?

Nie mają dostatecznych znamion odróżniających oznaczenia, które: nie nadają się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostały zgłoszone, składają się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności, weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych