Strefa wiedzy

Warto wiedzieć ? Wzory przemysłowe

Co to jest ?wzór wspólnoty??

Jest to wzór przemysłowy zarejestrowany w Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante (Hiszpania). Rejestracja ważna jest we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Co to jest wzór przemysłowy?

Zgodnie z Prawem Własności Przemysłowej (ust. z dn. 30.06.2000 r.) przez uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakie prawa przysługują twórcy wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego?

Zgodnie z Prawem Własności Przemysłowej (ust. z dn. 30.06.2000 r.) twórcy wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego przysługuje prawo do: uzyskania prawa wyłącznego, do wynagrodzenia do wymienienia go jako twórcy w opisach, rejestrach oraz innych dokumentach i publikacjach.

Co to jest data pierwszeństwa?

Data pierwszeństwa jest datą dokonania pierwszego prawidłowego zgłoszenia o udzielenie patentu na wynalazek, zgłoszenia wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego lub znaku towarowego w jednym z państw będących członkami Związku Ochrony Własności Przemysłowej wg Konwencji Paryskiej o ochronie własności przemysłowej z 20.03.1883 r. Zgłoszenie takie daje zgłaszającemu prawo do korzystania z prawa pierwszeństwa przy dokonywaniu takiego samego zgłoszenia w innych państwach w/w Związku w terminach: 12 miesięcy dla zgłoszenia wynalazku lub wzoru użytkowego, 6 miesięcy dla wzorów przemysłowych i znaków towarowych. Wskutek prawa pierwszeństwa, takie samo zgłoszenie dokonane przez tego samego zgłaszającego, po dacie pierwszeństwa w w/w terminach, w innych państwach w/w Związku, nie może być unieważnione przez fakty zaistniałe w międzyczasie (w szczególności przez inne zgłoszenie) tzn. między datą pierwszeństwa a datą jego zgłoszenia w innym państwie.

Co jest potrzebne, aby zgłosić wzór przemysłowy w Urzędzie Patentowym RP?

Zgłoszenie powinno obejmować: podanie o zarejestrowanie wzoru przemysłowego ze wskazaniem uprawnionego do uzyskania prawa z rejestracji (twórca, współtwórca, zgłaszający); opis wzoru wraz z ilustracją i/lub próbką; inne dokumenty i oświadczenia (np. podstawa prawa do uzyskania prawa z rejestracji, pełnomocnictwo);

Czy podmiot zagraniczny może samodzielnie występować przed Urzędem Patentowym RP?

Nie. Stosownie do Prawa Własności Przemysłowej (ust. z dn. 30.06.2000 r.) osoby, które nie mają miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony praw własności przemysłowej, mogą działać wyłącznie za pośrednictwem rzecznika patentowego wpisanego na listę rzeczników patentowych prowadzoną przez Urząd Patentowy RP.

Ile odmian wzoru przemysłowego może zawierać jedno zgłoszenie?

Liczba odmian wzoru przemysłowego, jakie mogą być ujęte w jednym zgłoszeniu, nie może przekraczać dziesięciu, chyba że odmiany te tworzą w całości komplet wytworów.

Co to jest prawo z rejestracji wzoru przemysłowego?

Przez uzyskanie prawa z rejestracji uprawniony nabywa prawo wyłącznego korzystania ze wzoru przemysłowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze RP. Prawa z rejestracji wzoru udziela się na 25 lat od daty dokonania zgłoszenia w Urzędzie Patentowym RP.