Strefa wiedzy

Warto wiedzieć – Naruszenia praw

Czy możliwe jest unieważnienie udzielonego przez Urząd Patentowy RP prawa ochronnego na znak towarowy?

Prawo ochronne na znak towarowy może zostać unieważnione w całości lub w części, na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania tego prawa.

Kiedy można dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia prawa wyłącznego?

Zgodnie z Prawem Własności Przemysłowej (ust. z dn. 30.06.2000 r.) roszczeń z tytułu naruszenia prawa wyłącznego można dochodzić po uzyskaniu prawa. Roszczenia z tytułu naruszenia prawa wyłącznego mogą być dochodzone za okres rozpoczynający się po dniu, w którym Urząd Patentowy RP dokonał ogłoszenia o zgłoszeniu dokonanym w celu uzyskaniu tego prawa, a w przypadku wcześniejszego powiadomienia przez uprawnionego osoby naruszającej prawo o dokonanym zgłoszeniu ? od daty tego powiadomienia.

Jakie prawa nabywa się poprzez uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy?

Zgodnie z Prawem Własności Przemysłowej (ust. z dn. 30.06.2000 r.) przez uzyskanie prawa ochronnego na znak towarowy nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakie prawa nabywa się poprzez uzyskanie patentu ?

Zgodnie z Prawem Własności Przemysłowej (ust. z dn. 30.06.2000 r.) poprzez uzyskanie patentu nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Jakie prawa przysługują twórcy wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego?

Zgodnie z Prawem Własności Przemysłowej (ust. z dn. 30.06.2000 r.) twórcy wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego przysługuje prawo do: uzyskania prawa wyłącznego, do wynagrodzenia do wymienienia go jako twórcy w opisach, rejestrach oraz innych dokumentach i publikacjach.

Czy podmiot zagraniczny może samodzielnie występować przed Urzędem Patentowym RP?

Nie. Stosownie do Prawa Własności Przemysłowej (ust. z dn. 30.06.2000 r.) osoby, które nie mają miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony praw własności przemysłowej, mogą działać wyłącznie za pośrednictwem rzecznika patentowego wpisanego na listę rzeczników patentowych prowadzoną przez Urząd Patentowy RP.

Kiedy patent może zostać unieważniony?

Patent może zostać unieważniony, jeżeli w postępowaniu o unieważnienie zostanie wykazane, iż nie zostały spełnione ustawowe warunki do uzyskania patentu.

W jaki sposób można wzruszyć decyzję Urzędu Patentowego RP o udzieleniu patentu?

Wobec prawomocnej decyzji o udzieleniu patentu można wnieść sprzeciw bądź też wystąpić z wnioskiem o unieważnienie patentu.