Strefa wiedzy

Warto wiedzieć ? Licencje

Czym jest licencja w rozumieniu Prawa Własności Przemysłowej?

Umowa licencyjna jest upoważnieniem do korzystania z przedmiotu prawa wyłącznego (np. wynalazku), którą zawiera uprawniony z prawa wyłącznego (np. z patentu) z osobą, chcącą korzystać z jego prawa.

Jakie są rodzaje licencji?

Prawo Własności Przemysłowej (ust. z dn. 30.06.2000 r.) wymienia następujące rodzaje licencji: licencja ograniczona, licencja pełna, licencja niewyłączna, licencja otwarta, licencja przymusowa i licencja wzajemna.

Czy wpis licencjobiorcy do rejestru patentowego jest obligatoryjny?

Nie. Co do zasady, licencja podlega wpisowi do rejestru patentowego na wniosek. Wyjątkiem jest licencja otwarta ? informacja o złożeniu oświadczenia przez uprawnionego z patentu o gotowości udzielenia licencji otwartej na korzystanie z jego wynalazku podlega wpisowi do rejestru patentowego z urzędu. Natomiast wpis do rejestru pociąga za sobą określone korzyści dla licencjobiorcy.