Strefa wiedzy

Czy możliwe jest unieważnienie udzielonego przez Urząd Patentowy RP prawa ochronnego na znak towarowy?

Prawo ochronne na znak towarowy może zostać unieważnione w całości lub w części, na wniosek każdej osoby, która ma w tym interes prawny, jeżeli wykaże ona, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania tego prawa.