Strefa wiedzy

Co to jest Porozumienie Madryckie i Protokół do Porozumienia Madryckiego

Porozumienie Madryckie jest to porozumienie zawarte 14.04.1891 r. w ramach Konwencji Paryskiej. Porozumienie to umożliwia rejestrację znaku towarowego w państwach członkowskich Związku Madryckiego ustanowionego na mocy tego porozumienia, na bazie rejestracji krajowej znaku. Protokół do Porozumienia Madryckiego umożliwia rejestrację znaku towarowego w państwach, które go podpisały na podstawie zarówno rejestracji krajowej, jak i zgłoszenia krajowego znaku. Znak towarowy zgłoszony w ramach Porozumienia Madryckiego lub Protokołu do tego Porozumienia może uzyskać ochronę w krajach, które są stronami Porozumienia lub Protokołu i zostały wyznaczone we wniosku o rejestrację międzynarodową. Wnioski takie składane są w Biurze Międzynarodowym światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO w Genewie za pośrednictwem krajowego Urzędu Patentowego. Warunkiem koniecznym uzyskania rejestracji międzynarodowej jest posiadanie ważnej krajowej rejestracji lub zgłoszenia znaku towarowego w kraju pochodzenia.